LJLIB_PUSH    102 lib_base.c   LJLIB_PUSH(lastcl)
LJLIB_PUSH    115 lib_base.c   LJLIB_PUSH(lastcl)
LJLIB_PUSH    304 lib_base.c   LJLIB_PUSH("nil")
LJLIB_PUSH    467 lib_base.c   LJLIB_PUSH(top-2) /* Upvalue holds weak table. */
LJLIB_PUSH    494 lib_base.c   LJLIB_PUSH("tostring")
LJLIB_PUSH    542 lib_base.c   LJLIB_PUSH(top-3)
LJLIB_PUSH    351 lib_ffi.c   LJLIB_PUSH("ffi") LJLIB_SET(__metatable)
LJLIB_PUSH    467 lib_ffi.c   LJLIB_PUSH(top-1) LJLIB_SET(__index)
LJLIB_PUSH    738 lib_ffi.c   LJLIB_PUSH(top-8) LJLIB_SET(!) /* Store reference to miscmap table. */
LJLIB_PUSH    764 lib_ffi.c   LJLIB_PUSH(top-7) LJLIB_SET(!) /* Store reference to finalizer table. */
LJLIB_PUSH    788 lib_ffi.c   LJLIB_PUSH(top-5) LJLIB_SET(!) /* Store clib metatable in func environment. */
LJLIB_PUSH    798 lib_ffi.c   LJLIB_PUSH(top-4) LJLIB_SET(C)
LJLIB_PUSH    394 lib_io.c    LJLIB_PUSH(top-1) LJLIB_SET(__index)
LJLIB_PUSH    139 lib_jit.c   LJLIB_PUSH(top-5) LJLIB_SET(os)
LJLIB_PUSH    156 lib_math.c   LJLIB_PUSH(top-2) /* Upvalue holds userdata with RandomState. */
LJLIB_PUSH    209 lib_math.c   LJLIB_PUSH(top-2) /* Upvalue holds userdata with RandomState. */
LJLIB_PUSH    270 lib_table.c  LJLIB_PUSH("n")
LJLIB_PUSH     81 lj_lib.h    #define LJLIB_PUSH(arg)