asm_bitswap   1598 lj_asm_arm.h  static void asm_bitswap(ASMState *as, IRIns *ir)
asm_bitswap   1363 lj_asm_mips.h static void asm_bitswap(ASMState *as, IRIns *ir)
asm_bitswap   1454 lj_asm_ppc.h  static void asm_bitswap(ASMState *as, IRIns *ir)
asm_bitswap   1980 lj_asm_x86.h  static void asm_bitswap(ASMState *as, IRIns *ir)