JIT_PARAMDEF    97 lj_jit.h    #define JIT_PARAMDEF(_) \
JIT_PARAMDEF   121 lj_jit.h    JIT_PARAMDEF(JIT_PARAMENUM)