BCPos       180 lib_jit.c     BCPos pc = (BCPos)lj_lib_optint(L, 2, 0);
BCPos       221 lib_jit.c    BCPos pc = (BCPos)lj_lib_checkint(L, 2);
BCPos       31 lj_bc.h    #define NO_JMP		(~(BCPos)0)
BCPos       50 lj_bc.h    #define setbc_j(p, x)	setbc_d(p, (BCPos)((int32_t)(x)+BCBIAS_J))
BCPos       57 lj_bc.h    #define BCINS_AJ(o, a, j)	BCINS_AD(o, a, (BCPos)((int32_t)(j)+BCBIAS_J))
BCPos       50 lj_debug.c   #define NO_BCPOS	(~(BCPos)0)
BCPos       53 lj_debug.c   static BCPos debug_framepc(lua_State *L, GCfunc *fn, cTValue *nextframe)
BCPos       57 lj_debug.c    BCPos pos;
BCPos       134 lj_debug.c    BCPos pc = debug_framepc(L, fn, nextframe);
BCPos       164 lj_debug.c     BCPos lastpc = 0;
BCPos       168 lj_debug.c      BCPos startpc, endpc;
BCPos       200 lj_debug.c    BCPos pc = debug_framepc(L, fn, nextframe);
BCPos       306 lj_debug.c    BCPos pc;
BCPos       410 lj_dispatch.c   BCPos npc = proto_bcpos(pt, pc) - 1;
BCPos       411 lj_dispatch.c   BCPos opc = proto_bcpos(pt, oldpc) - 1;
BCPos       44 lj_lex.h     BCPos startpc;	/* First point where the local variable is active. */
BCPos       45 lj_lex.h     BCPos endpc;		/* First point where the local variable is dead. */
BCPos       335 lj_obj.h    #define proto_bcpos(pt, pc)	((BCPos)((pc) - proto_bc(pt)))
BCPos       64 lj_parse.c    BCPos t;		/* True condition jump list. */
BCPos       65 lj_parse.c    BCPos f;		/* False condition jump list. */
BCPos       127 lj_parse.c    BCPos pc;			/* Next bytecode position. */
BCPos       128 lj_parse.c    BCPos lasttarget;		/* Bytecode position of last jump target. */
BCPos       129 lj_parse.c    BCPos jpc;			/* Pending jump list to next bytecode. */
BCPos       135 lj_parse.c    BCPos bclim;			/* Limit of bytecode stack. */
BCPos       256 lj_parse.c   static BCPos jmp_next(FuncState *fs, BCPos pc)
BCPos       259 lj_parse.c    if ((BCPos)delta == NO_JMP)
BCPos       262 lj_parse.c     return (BCPos)(((ptrdiff_t)pc+1)+delta);
BCPos       313 lj_parse.c    BCPos offset = dest-(pc+1)+BCBIAS_J;
BCPos       328 lj_parse.c     BCPos list = *l1;
BCPos       329 lj_parse.c     BCPos next;
BCPos       341 lj_parse.c     BCPos next = jmp_next(fs, list);
BCPos       407 lj_parse.c   static BCPos bcemit_INS(FuncState *fs, BCIns ins)
BCPos       409 lj_parse.c    BCPos pc = fs->pc;
BCPos       417 lj_parse.c     fs->bclim = (BCPos)(ls->sizebcstack - base);
BCPos       553 lj_parse.c   static BCPos bcemit_jmp(FuncState *fs);
BCPos       562 lj_parse.c     BCPos jend, jfalse = NO_JMP, jtrue = NO_JMP;
BCPos       564 lj_parse.c      BCPos jval = (e->k == VJMP) ? NO_JMP : bcemit_jmp(fs);
BCPos       682 lj_parse.c   static BCPos bcemit_jmp(FuncState *fs)
BCPos       684 lj_parse.c    BCPos jpc = fs->jpc;
BCPos       685 lj_parse.c    BCPos j = fs->pc - 1;
BCPos       706 lj_parse.c   static BCPos bcemit_branch(FuncState *fs, ExpDesc *e, int cond)
BCPos       708 lj_parse.c    BCPos pc;
BCPos       729 lj_parse.c    BCPos pc;
BCPos       747 lj_parse.c    BCPos pc;
BCPos       924 lj_parse.c     { BCPos temp = e->f; e->f = e->t; e->t = temp; }
BCPos      1166 lj_parse.c    BCPos pc = vg->startpc;
BCPos      1176 lj_parse.c    BCPos pc = vg->startpc;
BCPos      1182 lj_parse.c     BCPos next = jmp_next(fs, pc);
BCPos      1475 lj_parse.c    BCPos lastpc;
BCPos      1490 lj_parse.c      BCPos startpc;
BCPos      1544 lj_parse.c    BCPos lastpc = fs->pc;
BCPos      1555 lj_parse.c     BCPos pc;
BCPos      1558 lj_parse.c      BCPos offset;
BCPos      1741 lj_parse.c    BCPos pc = bcemit_AD(fs, BC_TNEW, freg, 0);
BCPos      1888 lj_parse.c    pfs->bclim = (BCPos)(ls->sizebcstack - oldbase);
BCPos      2151 lj_parse.c   static BCPos expr_cond(LexState *ls)
BCPos      2440 lj_parse.c    BCPos start, loop, condexit;
BCPos      2460 lj_parse.c    BCPos loop = fs->lasttarget = fs->pc;
BCPos      2461 lj_parse.c    BCPos condexit;
BCPos      2489 lj_parse.c    BCPos loop, loopend;
BCPos      2561 lj_parse.c    BCPos loop, loopend, exprpc = fs->pc;
BCPos      2614 lj_parse.c   static BCPos parse_then(LexState *ls)
BCPos      2616 lj_parse.c    BCPos condexit;
BCPos      2628 lj_parse.c    BCPos flist;
BCPos      2629 lj_parse.c    BCPos escapelist = NO_JMP;
BCPos       175 lj_trace.c     BCPos i, sizebc = pt->sizebc;;