BCReg       80 lj_asm.c     BCReg topslot;	/* Number of slots for stack check (unless 0). */
BCReg      1532 lj_asm.c    static BCReg asm_baseslot(ASMState *as, SnapShot *snap, int *gotframe)
BCReg      1552 lj_asm.c     BCReg baseslot = asm_baseslot(as, snap, &gotframe);
BCReg       494 lj_asm_arm.h   as->topslot -= (BCReg)delta;
BCReg      1992 lj_asm_arm.h    BCReg s = snap_slot(sn);
BCReg       394 lj_asm_mips.h  as->topslot -= (BCReg)delta;
BCReg      1635 lj_asm_mips.h   BCReg s = snap_slot(sn);
BCReg       384 lj_asm_ppc.h   as->topslot -= (BCReg)delta;
BCReg      1822 lj_asm_ppc.h    BCReg s = snap_slot(sn);
BCReg       656 lj_asm_x86.h   as->topslot -= (BCReg)delta;
BCReg      2381 lj_asm_x86.h    BCReg s = snap_slot(sn);
BCReg       35 lj_bc.h    #define bc_a(i)		((BCReg)(((i)>>8)&0xff))
BCReg       36 lj_bc.h    #define bc_b(i)		((BCReg)((i)>>24))
BCReg       37 lj_bc.h    #define bc_c(i)		((BCReg)(((i)>>16)&0xff))
BCReg       38 lj_bc.h    #define bc_d(i)		((BCReg)((i)>>16))
BCReg       260 lj_bcwrite.c  	BCReg rd = p[LJ_ENDIAN_SELECT(2, 1)] + (p[LJ_ENDIAN_SELECT(3, 0)] << 8);
BCReg      1096 lj_crecord.c   J->base -= delta; J->baseslot -= (BCReg)delta;
BCReg      1097 lj_crecord.c   J->maxslot = (BCReg)delta; J->framedepth--;
BCReg      1101 lj_crecord.c   J->base += delta; J->baseslot += (BCReg)delta;
BCReg       206 lj_debug.c   	slot1 = pt->numparams + (BCReg)(-(int)slot1);
BCReg       269 lj_debug.c     BCReg ra = bc_a(ins);
BCReg       319 lj_debug.c      BCReg slot = bc_a(*ip);
BCReg       414 lj_debug.c     TValue *o = debug_localname(L, ar, &name, (BCReg)n);
BCReg       420 lj_debug.c     name = debug_varname(funcproto(funcV(L->top-1)), 0, (BCReg)n-1);
BCReg       428 lj_debug.c    TValue *o = debug_localname(L, ar, &name, (BCReg)n);
BCReg       365 lj_dispatch.c static BCReg cur_topslot(GCproto *pt, const BCIns *pc, uint32_t nres)
BCReg       387 lj_dispatch.c  BCReg slots;
BCReg       615 lj_err.c      const char *kind = lj_debug_slotname(pt, pc, (BCReg)(o-L->base), &oname);
BCReg       551 lj_ffrecord.c  BCReg i;
BCReg       606 lj_ffrecord.c  BCReg i;
BCReg       192 lj_jit.h    #define snap_slot(sn)		((BCReg)((sn) >> 24))
BCReg       335 lj_jit.h     BCReg maxslot;	/* Relative to baseslot. */
BCReg       336 lj_jit.h     BCReg baseslot;	/* Current frame base, offset into J->slots. */
BCReg       215 lj_opt_loop.c  BCReg nslots = osnap->nslots;
BCReg       130 lj_parse.c    BCReg freereg;		/* First free register. */
BCReg       131 lj_parse.c    BCReg nactvar;		/* Number of active local variables. */
BCReg       132 lj_parse.c    BCReg nkn, nkgc;		/* Number of lua_Number/GCobj constants */
BCReg       197 lj_parse.c   static BCReg const_num(FuncState *fs, ExpDesc *e)
BCReg       210 lj_parse.c   static BCReg const_gc(FuncState *fs, GCobj *gc, uint32_t itype)
BCReg       224 lj_parse.c   static BCReg const_str(FuncState *fs, ExpDesc *e)
BCReg       373 lj_parse.c    BCReg sz = fs->freereg + n;
BCReg       443 lj_parse.c     BCReg rc = e->u.s.aux;
BCReg       472 lj_parse.c     BCReg pto, pfrom = bc_a(*ip);
BCReg       514 lj_parse.c      ins = BCINS_AD(BC_KSHORT, reg, (BCReg)(uint16_t)intV(tv));
BCReg       520 lj_parse.c      ins = BCINS_AD(BC_KSHORT, reg, (BCReg)(uint16_t)k);
BCReg       590 lj_parse.c   static BCReg expr_toanyreg(FuncState *fs, ExpDesc *e)
BCReg       634 lj_parse.c     BCReg ra = expr_toanyreg(fs, e);
BCReg       637 lj_parse.c     BCReg ra, rc;
BCReg       660 lj_parse.c    BCReg idx, func, obj = expr_toanyreg(fs, e);
BCReg       787 lj_parse.c    BCReg rb, rc, t;
BCReg       829 lj_parse.c     BCReg ra;
BCReg       849 lj_parse.c     BCReg ra, rd;
BCReg      1059 lj_parse.c    BCReg nactvar = fs->nactvar;
BCReg      1078 lj_parse.c   static BCReg var_lookup_local(FuncState *fs, GCstr *n)
BCReg      1083 lj_parse.c      return (BCReg)i;
BCReg      1085 lj_parse.c    return (BCReg)-1; /* Not found. */
BCReg      1111 lj_parse.c     BCReg reg = var_lookup_local(fs, name);
BCReg      1688 lj_parse.c     BCReg idx = const_str(fs, e);
BCReg      1740 lj_parse.c    BCReg freg = fs->freereg;
BCReg      1770 lj_parse.c   	BCReg kidx;
BCReg      1840 lj_parse.c   static BCReg parse_params(LexState *ls, int needself)
BCReg      1843 lj_parse.c    BCReg nparams = 0;
BCReg      1904 lj_parse.c   static BCReg expr_list(LexState *ls, ExpDesc *v)
BCReg      1906 lj_parse.c    BCReg n = 1;
BCReg      1922 lj_parse.c    BCReg base;
BCReg      2025 lj_parse.c     BCReg base;
BCReg      2172 lj_parse.c    BCReg reg = v->u.s.info; /* Check against this variable. */
BCReg      2173 lj_parse.c    BCReg tmp = fs->freereg; /* Rename to this temp. register (if needed). */
BCReg      2202 lj_parse.c     if (extra > 1) bcreg_reserve(fs, (BCReg)extra-1);
BCReg      2207 lj_parse.c      BCReg reg = fs->freereg;
BCReg      2208 lj_parse.c      bcreg_reserve(fs, (BCReg)extra);
BCReg      2209 lj_parse.c      bcemit_nil(fs, reg, (BCReg)extra);
BCReg      2230 lj_parse.c     BCReg nexps;
BCReg      2286 lj_parse.c     BCReg nexps, nvars = 0;
BCReg      2346 lj_parse.c     BCReg nret = expr_list(ls, &e);
BCReg      2487 lj_parse.c    BCReg base = fs->freereg;
BCReg      2558 lj_parse.c    BCReg nvars = 0;
BCReg      2560 lj_parse.c    BCReg base = fs->freereg + 3;
BCReg       81 lj_record.c   BCReg s, nslots = J->baseslot + J->maxslot;
BCReg       100 lj_record.c  	BCReg delta = (BCReg)(tv - frame_prev(tv));
BCReg       220 lj_record.c   BCReg s;
BCReg       392 lj_record.c   BCReg ra = bc_a(*fori);
BCReg       431 lj_record.c   BCReg ra = bc_a(*fori);
BCReg       452 lj_record.c    BCReg i;
BCReg       501 lj_record.c   BCReg ra = bc_a(iterins);
BCReg       625 lj_record.c   J->maxslot = (BCReg)nargs;
BCReg       645 lj_record.c    BCReg cbase = (BCReg)frame_delta(J->L->base - 1);
BCReg       648 lj_record.c    J->baseslot -= (BCReg)cbase;
BCReg       691 lj_record.c    BCReg cbase = (BCReg)frame_delta(frame);
BCReg       697 lj_record.c    J->baseslot -= (BCReg)cbase;
BCReg       709 lj_record.c    J->maxslot = rbase + (BCReg)gotresults;
BCReg       714 lj_record.c    BCReg cbase = (BCReg)frame_delta(frame);
BCReg       719 lj_record.c    J->baseslot -= (BCReg)cbase;
BCReg       726 lj_record.c    BCReg cbase = bc_a(callins);
BCReg       732 lj_record.c  	J->maxslot = (BCReg)(rbase + gotresults);
BCReg       741 lj_record.c    J->maxslot = cbase+(BCReg)nresults;
BCReg       765 lj_record.c    BCReg cbase = (BCReg)frame_delta(frame);
BCReg       768 lj_record.c    J->baseslot -= (BCReg)cbase;
BCReg       773 lj_record.c     BCReg dst = bc_a(*(frame_contpc(frame)-1));
BCReg       793 lj_record.c  static BCReg rec_mm_prep(jit_State *J, ASMFunction cont)
BCReg       795 lj_record.c   BCReg s, top = curr_proto(J->L)->framesize;
BCReg       882 lj_record.c   BCReg func = rec_mm_prep(J, lj_cont_ra);
BCReg       911 lj_record.c    BCReg func = rec_mm_prep(J, lj_cont_ra);
BCReg       933 lj_record.c   BCReg func = rec_mm_prep(J, (op&1) ? lj_cont_condf : lj_cont_condt);
BCReg      1180 lj_record.c     BCReg func = rec_mm_prep(J, ix->val ? lj_cont_nop : lj_cont_ra);
BCReg      1363 lj_record.c  	 if (slot >= (int32_t)J->maxslot) J->maxslot = (BCReg)(slot+1);
BCReg      1432 lj_record.c   BCReg s, numparams = pt->numparams;
BCReg      1448 lj_record.c   BCReg s, fixargs, vframe = J->maxslot+1;
BCReg      1521 lj_record.c     J->maxslot = dst + (BCReg)nvararg;
BCReg      1523 lj_record.c     J->maxslot = dst + (BCReg)nresults;
BCReg      1555 lj_record.c     if (dst + (BCReg)nresults > J->maxslot)
BCReg      1556 lj_record.c  	J->maxslot = dst + (BCReg)nresults;
BCReg      1671 lj_record.c  	BCReg s;
BCReg      1682 lj_record.c  	BCReg s;
BCReg      1981 lj_record.c    rc = (BCReg)(J->L->top - J->L->base) - ra;
BCReg      1988 lj_record.c    rc = (BCReg)(J->L->top - J->L->base) - ra;
BCReg      2002 lj_record.c    rc = (BCReg)(J->L->top - J->L->base) - ra + 1;
BCReg      2116 lj_record.c   BCReg ra = bc_a(ins);
BCReg       66 lj_snap.c    BCReg s;
BCReg       93 lj_snap.c   static BCReg snapshot_framelinks(jit_State *J, SnapEntry *map)
BCReg       118 lj_snap.c    return (BCReg)(ftop - lim);
BCReg       124 lj_snap.c    BCReg nslots = J->baseslot + J->maxslot;
BCReg       168 lj_snap.c   static BCReg snap_usedef(jit_State *J, uint8_t *udf,
BCReg       171 lj_snap.c    BCReg s;
BCReg       211 lj_snap.c      BCReg minslot = bc_a(ins);
BCReg       222 lj_snap.c   	BCReg top = op == BC_RETM ? maxslot : (bc_a(ins) + bc_d(ins)-1);
BCReg       239 lj_snap.c   	BCReg top = (op == BC_CALLM || op == BC_CALLMT || bc_c(ins) == 0) ?
BCReg       269 lj_snap.c    BCReg maxslot = J->maxslot;
BCReg       270 lj_snap.c    BCReg s = snap_usedef(J, udf, J->pc, maxslot);
BCReg       283 lj_snap.c    BCReg maxslot = J->maxslot;
BCReg       284 lj_snap.c    BCReg minslot = snap_usedef(J, udf, snap_pc(map[nent]), maxslot);
BCReg       285 lj_snap.c    BCReg baseslot = J->baseslot;
BCReg       290 lj_snap.c     BCReg s = snap_slot(map[n]);
BCReg       436 lj_snap.c     BCReg s = snap_slot(sn);
BCReg       812 lj_trace.c     return (int)((BCReg)(L->top - L->base) - bc_a(*pc) - bc_c(*pc));
BCReg       814 lj_trace.c     return (int)((BCReg)(L->top - L->base) + 1 - bc_a(*pc) - bc_d(*pc));
BCReg       816 lj_trace.c     return (int)((BCReg)(L->top - L->base) + 1 - bc_a(*pc));
BCReg       819 lj_trace.c      return (int)((BCReg)(L->top - L->base) + 1);