XO_ROUNDSD    1684 lj_asm_x86.h     emit_mrm(as, XO_ROUNDSD, dest, left);
XO_ROUNDSD    1685 lj_asm_x86.h     if (LJ_64 && as->mcp[1] != (MCode)(XO_ROUNDSD >> 16)) {