emit_cmpi     758 lj_asm_ppc.h    emit_cmpi(as, key, (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.lo);
emit_cmpi     760 lj_asm_ppc.h    emit_cmpi(as, type, (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.hi);
emit_cmpi     763 lj_asm_ppc.h     emit_cmpi(as, key, irkey->i); /* May use RID_TMP, i.e. type. */