emit_setgl    1580 lj_asm.c      emit_setgl(as, RID_BASE, jit_base);
emit_setgl    499 lj_asm_arm.h   emit_setgl(as, base, jit_base);
emit_setgl    397 lj_asm_mips.h  emit_setgl(as, base, jit_base);
emit_setgl    572 lj_asm_mips.h    emit_setgl(as, src, tmptv.gcr);
emit_setgl    575 lj_asm_mips.h   emit_setgl(as, type, tmptv.it);
emit_setgl    1099 lj_asm_mips.h  emit_setgl(as, tab, gc.grayagain);
emit_setgl    387 lj_asm_ppc.h   emit_setgl(as, base, jit_base);
emit_setgl    572 lj_asm_ppc.h     emit_setgl(as, src, tmptv.gcr);
emit_setgl    575 lj_asm_ppc.h    emit_setgl(as, type, tmptv.it);
emit_setgl    1144 lj_asm_ppc.h   emit_setgl(as, tab, gc.grayagain);
emit_setgl    659 lj_asm_x86.h   emit_setgl(as, base, jit_base);
emit_setgl    1578 lj_asm_x86.h   emit_setgl(as, tab, gc.grayagain);