lj_mem_free    264 lj_ccallback.c  lj_mem_free(cts->g, p, sz);
lj_mem_free    73 lj_cdata.c     lj_mem_free(g, cd, sizeof(GCcdata) + sz);
lj_mem_free    75 lj_cdata.c     lj_mem_free(g, memcdatav(cd), sizecdatav(cd));
lj_mem_free    22 lj_func.c    lj_mem_free(g, pt, pt->sizept);
lj_mem_free    185 lj_func.c    lj_mem_free(g, fn, size);
lj_mem_free    128 lj_gc.h    #define lj_mem_freevec(g, p, n, t)	lj_mem_free(g, (p), (n)*sizeof(t))
lj_mem_free    132 lj_gc.h    #define lj_mem_freet(g, p)	lj_mem_free(g, (p), sizeof(*(p)))
lj_mem_free    790 lj_gdbjit.c    lj_mem_free(J2G(J), eo, eo->sz);
lj_mem_free    105 lj_ir.c      lj_mem_free(G(J->L), baseir, szins*sizeof(IRIns));
lj_mem_free    207 lj_ir.c      lj_mem_free(J2G(J), k, sizeof(K64Array));
lj_mem_free    141 lj_mcode.c    lj_mem_free(J2G(J), p, sz);
lj_mem_free    167 lj_str.c     lj_mem_free(g, s, sizestring(s));
lj_mem_free    48 lj_str.h    #define lj_str_freebuf(g, sb)	lj_mem_free(g, (void *)(sb)->buf, (sb)->sz)
lj_mem_free    209 lj_tab.c      lj_mem_free(g, t, sizetabcolo((uint32_t)t->colo & 0x7f));
lj_mem_free    165 lj_trace.c    lj_mem_free(g, T,
lj_mem_free    32 lj_udata.c    lj_mem_free(g, ud, sizeudata(ud));