mem2chunk    1161 lj_alloc.c     mn = next_chunk(mem2chunk(m));
mem2chunk    1266 lj_alloc.c     mchunkptr p = mem2chunk(ptr);
mem2chunk    1340 lj_alloc.c     mchunkptr oldp = mem2chunk(ptr);