printhash          70 host/buildvm_fold.c 	printhash(ctx, htab, sz);
printhash          80 host/buildvm_fold.c 	printhash(ctx, htab, sz);