ra_sethint    335 lj_asm.c      ra_sethint(ir->r, RID_BASE); /* Restore BASE register hint. */
ra_sethint    398 lj_asm.c      ra_sethint(ir->r, r); /* Keep hint. */
ra_sethint    705 lj_asm.c       ra_sethint(ir->r, dest); /* Propagate register hint. */
ra_sethint    727 lj_asm.c      ra_sethint(ir->r, dest); /* Propagate register hint. */
ra_sethint    1293 lj_asm.c       ra_sethint(irl->r, r); /* Set register hint for left PHI. */
ra_sethint    1431 lj_asm.c    	 ra_sethint(ir->r, rs); /* Hint may be gone, set it again. */
ra_sethint     14 lj_asm_arm.h     ra_sethint(IR(ref)->r, hint); /* Propagate register hint. */
ra_sethint     14 lj_asm_mips.h    ra_sethint(IR(ref)->r, hint); /* Propagate register hint. */
ra_sethint     14 lj_asm_ppc.h     ra_sethint(IR(ref)->r, hint); /* Propagate register hint. */