GCtab       128 lib_base.c    GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 1);
GCtab       129 lib_base.c    GCtab *mt = lj_lib_checktabornil(L, 2);
GCtab       156 lib_base.c    GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 2);
GCtab       218 lib_base.c    GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 1);
GCtab       363 lib_base.c      GCtab *t = tabV(L->base+envarg-1);
GCtab       664 lib_base.c    GCtab *t = lj_tab_new(L, 0, 1);
GCtab       675 lib_base.c    GCtab *env = tabref(L->env);
GCtab       439 lib_ffi.c      GCtab *t = cts->miscmap;
GCtab       518 lib_ffi.c      GCtab *t = cts->finalizer;
GCtab       744 lib_ffi.c    GCtab *mt = lj_lib_checktab(L, 2);
GCtab       745 lib_ffi.c    GCtab *t = cts->miscmap;
GCtab       771 lib_ffi.c    GCtab *t = cts->finalizer;
GCtab       810 lib_ffi.c    GCtab *t = lj_tab_new(L, 0, 1);
GCtab       824 lib_ffi.c     GCtab *t = tabV(tmp);
GCtab       181 lib_jit.c     GCtab *t;
GCtab       205 lib_jit.c     GCtab *t;
GCtab       291 lib_jit.c     GCtab *t;
GCtab       355 lib_jit.c     GCtab *t;
GCtab       926 lib_string.c   GCtab *mt;
GCtab       28 lib_table.c   GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 1);
GCtab       48 lib_table.c   GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 1);
GCtab       73 lib_table.c   GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 1);
GCtab       95 lib_table.c   GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 1);
GCtab       124 lib_table.c   GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 1);
GCtab       147 lib_table.c   GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 1);
GCtab       260 lib_table.c   GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 1);
GCtab       275 lib_table.c   GCtab *t = lj_tab_new(L, n ? n+1 : 0, 1);
GCtab       72 lj_api.c    static GCtab *getcurrenv(lua_State *L)
GCtab       652 lj_api.c     GCtab *t;
GCtab       661 lj_api.c     GCtab *regt = tabV(registry(L));
GCtab       664 lj_api.c      GCtab *mt = lj_tab_new(L, 0, 1);
GCtab       784 lj_api.c     GCtab *mt = NULL;
GCtab       929 lj_api.c     GCtab *t = tabV(index2adr(L, idx));
GCtab       941 lj_api.c     GCtab *t = tabV(index2adr(L, idx));
GCtab       954 lj_api.c     GCtab *mt;
GCtab       993 lj_api.c     GCtab *t;
GCtab       150 lj_asm_arm.h    return (int32_t)sizeof(GCtab);
GCtab       869 lj_asm_arm.h    emit_lso(as, ARMI_LDR, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       875 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       877 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, RID_TMP, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, hmask));
GCtab       881 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       882 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, RID_TMP, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, hmask));
GCtab       891 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       894 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, RID_TMP, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, hmask));
GCtab      1337 lj_asm_arm.h   emit_lso(as, ARMI_STR, link, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, gclist));
GCtab      1338 lj_asm_arm.h   emit_lso(as, ARMI_STRB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
GCtab      1346 lj_asm_arm.h   emit_lso(as, ARMI_LDRB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
GCtab       135 lj_asm_mips.h   return (int32_t)sizeof(GCtab);
GCtab       690 lj_asm_mips.h   emit_tsi(as, MIPSI_LW, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       701 lj_asm_mips.h   emit_tsi(as, MIPSI_LW, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       702 lj_asm_mips.h   emit_tsi(as, MIPSI_LW, tmp2, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, hmask));
GCtab      1097 lj_asm_mips.h  emit_tsi(as, MIPSI_SW, link, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, gclist));
GCtab      1098 lj_asm_mips.h  emit_tsi(as, MIPSI_SB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
GCtab      1104 lj_asm_mips.h  emit_tsi(as, MIPSI_LBU, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
GCtab       108 lj_asm_ppc.h    return (int32_t)sizeof(GCtab);
GCtab       696 lj_asm_ppc.h    emit_tai(as, PPCI_LWZ, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       704 lj_asm_ppc.h    emit_tai(as, PPCI_LWZ, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       705 lj_asm_ppc.h    emit_tai(as, PPCI_LWZ, tmp2, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, hmask));
GCtab      1142 lj_asm_ppc.h   emit_tai(as, PPCI_STW, link, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, gclist));
GCtab      1143 lj_asm_ppc.h   emit_tai(as, PPCI_STB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
GCtab      1150 lj_asm_ppc.h   emit_tai(as, PPCI_LBZ, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
GCtab       122 lj_asm_x86.h     as->mrm.ofs = (int32_t)sizeof(GCtab); /* Ofs to colocated array. */
GCtab      1073 lj_asm_x86.h    emit_rmro(as, XO_MOV, dest, tab, offsetof(GCtab, node));
GCtab      1075 lj_asm_x86.h    emit_rmro(as, XO_ARITH(XOg_ADD), dest, tab, offsetof(GCtab, node));
GCtab      1085 lj_asm_x86.h     emit_rmro(as, XO_MOV, dest, tab, offsetof(GCtab, hmask));
GCtab      1088 lj_asm_x86.h     emit_rmro(as, XO_MOV, dest, tab, offsetof(GCtab, hmask));
GCtab      1090 lj_asm_x86.h     emit_rmro(as, XO_ARITH(XOg_AND), dest, tab, offsetof(GCtab, hmask));
GCtab      1577 lj_asm_x86.h   emit_movtomro(as, tmp, tab, offsetof(GCtab, gclist));
GCtab      1581 lj_asm_x86.h   emit_rmro(as, XO_ARITHib, XOg_AND, tab, offsetof(GCtab, marked));
GCtab      1584 lj_asm_x86.h   emit_rmro(as, XO_GROUP3b, XOg_TEST, tab, offsetof(GCtab, marked));
GCtab       220 lj_bcread.c  static GCtab *bcread_ktab(LexState *ls)
GCtab       224 lj_bcread.c   GCtab *t = lj_tab_new(ls->L, narray, hsize2hbits(nhash));
GCtab       636 lj_ccallback.c   GCtab *t = cts->miscmap;
GCtab       82 lj_cdata.c    GCtab *t = ctype_ctsG(g)->finalizer;
GCtab       376 lj_clib.c    GCtab *t = lj_tab_new(L, 0, 0);
GCtab       19 lj_clib.h    GCtab *cache;		/* Cache for resolved symbols. Anchored in ud->env. */
GCtab       180 lj_ctype.h    GCtab *finalizer;	/* Map of cdata to finalizer. */
GCtab       181 lj_ctype.h    GCtab *miscmap;	/* Map of -CTypeID to metatable and cb slot to func. */
GCtab       513 lj_debug.c      GCtab *t = lj_tab_new(L, 0, 0);
GCtab       753 lj_ffrecord.c    GCtab *t = tabV(&rd->argv[0]);
GCtab       787 lj_ffrecord.c    GCtab *t = tabV(&rd->argv[0]);
GCtab       60 lj_gc.c      GCtab *mt = tabref(gco2ud(o)->metatable);
GCtab       161 lj_gc.c     GCtab *mt = tabref(t->metatable);
GCtab       313 lj_gc.c      GCtab *t = gco2tab(o);
GCtab       316 lj_gc.c      return sizeof(GCtab) + sizeof(TValue) * t->asize +
GCtab       438 lj_gc.c      GCtab *t = gco2tab(o);
GCtab       543 lj_gc.c      GCtab *t = cts->finalizer;
GCtab       189 lj_ir.h     _(TAB_META,	offsetof(GCtab, metatable)) \
GCtab       190 lj_ir.h     _(TAB_ARRAY,	offsetof(GCtab, array)) \
GCtab       191 lj_ir.h     _(TAB_NODE,	offsetof(GCtab, node)) \
GCtab       192 lj_ir.h     _(TAB_ASIZE,	offsetof(GCtab, asize)) \
GCtab       193 lj_ir.h     _(TAB_HMASK,	offsetof(GCtab, hmask)) \
GCtab       194 lj_ir.h     _(TAB_NOMM,	offsetof(GCtab, nomm)) \
GCtab       25 lj_lib.c    static GCtab *lib_create_table(lua_State *L, const char *libname, int hsize)
GCtab       49 lj_lib.c     GCtab *env = tabref(L->env);
GCtab       53 lj_lib.c     GCtab *tab = lib_create_table(L, libname, *p++);
GCtab       221 lj_lib.c    GCtab *lj_lib_checktab(lua_State *L, int narg)
GCtab       229 lj_lib.c    GCtab *lj_lib_checktabornil(lua_State *L, int narg)
GCtab       46 lj_lib.h    LJ_FUNC GCtab *lj_lib_checktab(lua_State *L, int narg);
GCtab       47 lj_lib.h    LJ_FUNC GCtab *lj_lib_checktabornil(lua_State *L, int narg);
GCtab       58 lj_meta.c    GCtab *mt;
GCtab       132 lj_meta.c      GCtab *t = tabV(o);
GCtab       159 lj_meta.c      GCtab *t = tabV(o);
GCtab       422 lj_obj.h    #define sizetabcolo(n)	((n)*sizeof(TValue) + sizeof(GCtab))
GCtab       626 lj_obj.h     GCtab tab;
GCtab       122 lj_parse.c    GCtab *kt;			/* Hash table for constants. */
GCtab      1337 lj_parse.c    GCtab *kt;
GCtab      1736 lj_parse.c    GCtab *t = NULL;
GCtab       814 lj_record.c   GCtab *mt;
GCtab      1086 lj_record.c   GCtab *t = tabV(&ix->tabv);
GCtab      1236 lj_record.c    GCtab *mt = tabref(tabV(&ix->tabv)->metatable);
GCtab       19 lj_record.h   GCtab *mtv;		/* Runtime value of metatable object. */
GCtab       754 lj_snap.c     GCtab *t = ir->o == IR_TNEW ? lj_tab_new(J->L, ir->op1, ir->op2) :
GCtab       96 lj_tab.c    static GCtab *newtab(lua_State *L, uint32_t asize, uint32_t hbits)
GCtab       98 lj_tab.c     GCtab *t;
GCtab       101 lj_tab.c      lua_assert((sizeof(GCtab) & 7) == 0);
GCtab       102 lj_tab.c      t = (GCtab *)lj_mem_newgco(L, sizetabcolo(asize));
GCtab       106 lj_tab.c      setmref(t->array, (TValue *)((char *)t + sizeof(GCtab)));
GCtab       112 lj_tab.c      t = lj_mem_newobj(L, GCtab);
GCtab       144 lj_tab.c    GCtab *lj_tab_new(lua_State *L, uint32_t asize, uint32_t hbits)
GCtab       146 lj_tab.c     GCtab *t = newtab(L, asize, hbits);
GCtab       153 lj_tab.c    GCtab * LJ_FASTCALL lj_tab_new1(lua_State *L, uint32_t ahsize)
GCtab       155 lj_tab.c     GCtab *t = newtab(L, ahsize & 0xffffff, ahsize >> 24);
GCtab       163 lj_tab.c    GCtab * LJ_FASTCALL lj_tab_dup(lua_State *L, const GCtab *kt)
GCtab       165 lj_tab.c     GCtab *t;
GCtab       36 lj_tab.h    LJ_FUNCA GCtab *lj_tab_new(lua_State *L, uint32_t asize, uint32_t hbits);
GCtab       38 lj_tab.h    LJ_FUNC GCtab * LJ_FASTCALL lj_tab_new1(lua_State *L, uint32_t ahsize);
GCtab       40 lj_tab.h    LJ_FUNCA GCtab * LJ_FASTCALL lj_tab_dup(lua_State *L, const GCtab *kt);