JIT_PARAMDEF   523 lib_jit.c   JIT_PARAMDEF(JIT_PARAMINIT)
JIT_PARAMDEF   127 lj_jit.h    #define JIT_P_STRING	JIT_PARAMDEF(JIT_PARAMSTR)