JIT_PARAMDEF    99 lj_jit.h    #define JIT_PARAMDEF(_) \
JIT_PARAMDEF   124 lj_jit.h    JIT_PARAMDEF(JIT_PARAMENUM)