JIT_PARAMENUM   123 lj_jit.h    #define JIT_PARAMENUM(len, name, value)	JIT_P_##name,
JIT_PARAMENUM   124 lj_jit.h    JIT_PARAMDEF(JIT_PARAMENUM)
JIT_PARAMENUM   125 lj_jit.h    #undef JIT_PARAMENUM