RID_BASE      42 lj_target_arm.h RID_BASE = RID_R9,		/* Interpreter BASE. */
RID_BASE      37 lj_target_arm64.h RID_BASE = RID_X19,		/* Interpreter BASE. */
RID_BASE      54 lj_target_mips.h RID_BASE = RID_R16,		/* Interpreter BASE. */
RID_BASE      38 lj_target_ppc.h RID_BASE = RID_R14,		/* Interpreter BASE. */
RID_BASE      47 lj_target_x86.h RID_BASE = RID_EDX,		/* Interpreter BASE. */