asm_bsar     1583 lj_asm_arm.h  #define asm_bsar(as, ir)	asm_bitshift(as, ir, ARMSH_ASR)
asm_bsar     1571 lj_asm_arm64.h #define asm_bsar(as, ir)	asm_bitshift(as, ir, A64I_SBFMw, A64SH_ASR)
asm_bsar     2019 lj_asm_mips.h #define asm_bsar(as, ir)	asm_bitshift(as, ir, MIPSI_SRAV, MIPSI_SRA)
asm_bsar     1680 lj_asm_ppc.h  #define asm_bsar(as, ir)	asm_bitshift(as, ir, PPCI_SRAW, PPCI_SRAWI)
asm_bsar     2345 lj_asm_x86.h  #define asm_bsar(as, ir)	asm_bitshift(as, ir, XOg_SAR, XV_SARX)