asm_bshr     1582 lj_asm_arm.h  #define asm_bshr(as, ir)	asm_bitshift(as, ir, ARMSH_LSR)
asm_bshr     1570 lj_asm_arm64.h #define asm_bshr(as, ir)	asm_bitshift(as, ir, A64I_UBFMw, A64SH_LSR)
asm_bshr     2018 lj_asm_mips.h #define asm_bshr(as, ir)	asm_bitshift(as, ir, MIPSI_SRLV, MIPSI_SRL)
asm_bshr     1679 lj_asm_ppc.h  #define asm_bshr(as, ir)	asm_bitshift(as, ir, PPCI_SRW, 1)
asm_bshr     2344 lj_asm_x86.h  #define asm_bshr(as, ir)	asm_bitshift(as, ir, XOg_SHR, XV_SHRX)