tviszero     773 lj_obj.h    #define tviszero(o)	(((o)->u64 << 1) == 0)
tviszero     775 lj_obj.h    #define tviszero(o)	(((o)->u32.lo | ((o)->u32.hi << 1)) == 0)