LocVar      297 host/minilua.c struct LocVar*locvars;
LocVar      918 host/minilua.c luaM_freearray(L,f->locvars,f->sizelocvars,struct LocVar);
LocVar      1945 host/minilua.c sizeof(LocVar)*p->sizelocvars+
LocVar      3734 host/minilua.c LocVar,SHRT_MAX,"too many local variables");
LocVar      3913 host/minilua.c luaM_reallocvector(L,f->locvars,f->sizelocvars,fs->nlocvars,LocVar);