emit_cmpi     772 lj_asm_ppc.h    emit_cmpi(as, key, (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.lo);
emit_cmpi     774 lj_asm_ppc.h    emit_cmpi(as, type, (int32_t)ir_knum(irkey)->u32.hi);
emit_cmpi     777 lj_asm_ppc.h     emit_cmpi(as, key, irkey->i); /* May use RID_TMP, i.e. type. */
emit_cmpi    1712 lj_asm_ppc.h   emit_cmpi(as, RID_RET, 1);