emit_i32     1309 lj_asm_x86.h    emit_i32(as, (irt_toitype(irkey->t)<<15)|0x7fff);
emit_i32     1477 lj_asm_x86.h     emit_i32(as, k);
emit_i32     1608 lj_asm_x86.h     emit_i32(as, -1);
emit_i32     1642 lj_asm_x86.h     emit_i32(as, irr->i);
emit_i32     1648 lj_asm_x86.h    emit_i32(as, LJ_TNUMX << 15);
emit_i32     1650 lj_asm_x86.h    emit_i32(as, (int32_t)irt_toitype(ir->t));
emit_i32     1799 lj_asm_x86.h  	emit_i32(as, (int32_t)k);
emit_i32     2098 lj_asm_x86.h    } else { emit_i32(as, k); xo = XO_IMULi; }
emit_i32     2464 lj_asm_x86.h  	 emit_i32(as, imm);
emit_i32     2510 lj_asm_x86.h  		emit_i32(as, 0xff);
emit_i32     2750 lj_asm_x86.h  	 emit_i32(as, -1);
emit_i32     183 lj_emit_x86.h   emit_i32(as, i);
emit_i32     246 lj_emit_x86.h   emit_i32(as, i);
emit_i32     257 lj_emit_x86.h  emit_i32(as, i);
emit_i32     272 lj_emit_x86.h  (emit_i32(as, i), emit_opgl(as, XO_MOVmi, 0, vmstate))