emit_tsml     549 lj_asm_mips.h    emit_tsml(as, MIPSI_DEXTM, RID_TMP, left, 30, 0);
emit_tsml     704 lj_asm_mips.h 	  emit_tsml(as, MIPSI_DEXT, dest, left, 31, 0);
emit_tsml     713 lj_asm_mips.h 	 emit_tsml(as, MIPSI_DEXT, dest, left, 31, 0);
emit_tsml     786 lj_asm_mips.h    emit_tsml(as, MIPSI_DEXT, RID_TMP, src, 31, 0);
emit_tsml    1293 lj_asm_mips.h    emit_tsml(as, MIPSI_DEXTM, dest, dest, 14, 0);
emit_tsml    1371 lj_asm_mips.h 	emit_tsml(as, MIPSI_DEXT, tmp, src, 31, 0);
emit_tsml    1448 lj_asm_mips.h    emit_tsml(as, MIPSI_DEXTM, dest, dest, 14, 0);
emit_tsml    1795 lj_asm_mips.h  emit_tsml(as, MIPSI_DEXTM, dest, left, 30, 0);