gc_mark_str    267 lj_gc.c     gc_mark_str(proto_chunkname(pt));
gc_mark_str    417 lj_gc.c       gc_mark_str(strV(o)); /* And need to be marked. */