lj_mem_freet   633 lj_ctype.c     lj_mem_freet(g, cts);
lj_mem_freet   102 lj_func.c    lj_mem_freet(g, uv);
lj_mem_freet   298 lj_state.c    lj_mem_freet(g, L);
lj_mem_freet   242 lj_tab.c      lj_mem_freet(g, t);