udataV      264 lib_debug.c    settabV(L, o, tabref(udataV(o)->env));
udataV      365 lib_ffi.c    if (!(o < L->top && tvisudata(o) && udataV(o)->udtype == UDTYPE_FFI_CLIB))
udataV      367 lib_ffi.c    cl = (CLibrary *)uddata(udataV(o));
udataV      421 lib_ffi.c    if (o < L->top && tvisudata(o) && udataV(o)->udtype == UDTYPE_FFI_CLIB)
udataV      422 lib_ffi.c     lj_clib_unload((CLibrary *)uddata(udataV(o)));
udataV       50 lib_io.c    	udataV(L->base)->udtype == UDTYPE_IO_FILE))
udataV       52 lib_io.c     return (IOFileUD *)uddata(udataV(L->base));
udataV       74 lib_io.c     GCudata *ud = udataV(L->top-1);
udataV      252 lib_io.c     IOFileUD *iof = uddata(udataV(&fn->c.upvalue[0]));
udataV      492 lib_io.c      setudataV(L, L->base, udataV(L->top));
udataV      502 lib_io.c     if (!(tvisudata(o) && udataV(o)->udtype == UDTYPE_IO_FILE))
udataV      504 lib_io.c     else if (((IOFileUD *)uddata(udataV(o)))->fp != NULL)
udataV      518 lib_io.c     GCudata *ud = udataV(L->top-1);
udataV      157 lib_math.c    RandomState *rs = (RandomState *)(uddata(udataV(lj_lib_upvalue(L, 1))));
udataV      209 lib_math.c    RandomState *rs = (RandomState *)(uddata(udataV(lj_lib_upvalue(L, 1))));
udataV      571 lj_api.c      return udataV(o)->len;
udataV      596 lj_api.c      return uddata(udataV(o));
udataV      839 lj_api.c      mt = tabref(udataV(o)->metatable);
udataV      869 lj_api.c      settabV(L, L->top, tabref(udataV(o)->env));
udataV      927 lj_api.c      GCudata *ud = udataV(o);
udataV      1028 lj_api.c      setgcref(udataV(o)->metatable, obj2gco(mt));
udataV      1030 lj_api.c       lj_gc_objbarrier(L, udataV(o), mt);
udataV      1065 lj_api.c      setgcref(udataV(o)->env, obj2gco(t));
udataV      609 lj_cconv.c     GCudata *ud = udataV(o);
udataV      616 lj_crecord.c    GCudata *ud = udataV(sval);
udataV      1556 lj_crecord.c     udataV(&rd->argv[0])->udtype == UDTYPE_FFI_CLIB) {
udataV      1557 lj_crecord.c    CLibrary *cl = (CLibrary *)uddata(udataV(&rd->argv[0]));
udataV      647 lj_ffrecord.c  GCudata *ud = udataV(&J->fn->c.upvalue[0]);
udataV      1184 lj_ffrecord.c   mt = tabref(udataV(&rd->argv[0])->metatable);
udataV      422 lj_gc.c      if (tvisudata(o) && val && isfinalized(udataV(o)))
udataV       65 lj_meta.c     mt = tabref(udataV(o)->metatable);
udataV       40 lj_obj.c      return uddata(udataV(o));
udataV      945 lj_record.c    int udtype = udataV(&ix->tabv)->udtype;
udataV      946 lj_record.c    mt = tabref(udataV(&ix->tabv)->metatable);
udataV      952 lj_record.c  	emitir(IRTG(IR_EQ, IRT_PGC), ix->tab, lj_ir_kptr(J, udataV(&ix->tabv)));
udataV      1095 lj_record.c    } else if (tvisudata(bv) && tabref(udataV(bv)->metatable) == ix->mtv) {
udataV      1136 lj_record.c     } else if (tvisudata(bv) && tabref(udataV(bv)->metatable) == ix->mtv) {