CTOK_OFS      47 lj_cparse.c   if (tok > CTOK_OFS)
CTOK_OFS      48 lj_cparse.c    return ctoknames[tok-CTOK_OFS-1];