A64I_STRH     966 lj_asm_arm64.h  case IRT_I16: case IRT_U16: return A64I_STRH;
A64I_STRH    1223 lj_asm_arm64.h   emit_lso(as, A64I_STRH, r, RID_RET, offsetof(GCcdata, ctypeid));