A64I_UBFMx        370 lj_asm_arm64.h 	A64Ins ai = shmask == 63 ? A64I_UBFMx : A64I_UBFMw;
A64I_UBFMx       1536 lj_asm_arm64.h     if (shmask == 63) ai += A64I_UBFMx - A64I_UBFMw;