RBCHashEntry   462 lj_jit.h     RBCHashEntry rbchash[RBCHASH_SLOTS]; /* Reverse bytecode map. */
RBCHashEntry   1185 lj_record.c   RBCHashEntry *rbc = &J->rbchash[(ix->tab & (RBCHASH_SLOTS-1))];