SNAP_SOFTFPNUM  941 lj_asm.c       if (LJ_SOFTFP && (sn & SNAP_SOFTFPNUM)) {
SNAP_SOFTFPNUM  964 lj_asm.c      if (ref == ren || (LJ_SOFTFP && (sn & SNAP_SOFTFPNUM) && ++ref == ren)) {
SNAP_SOFTFPNUM  2006 lj_asm_arm.h     } else if ((sn & SNAP_SOFTFPNUM)) {
SNAP_SOFTFPNUM  2442 lj_asm_mips.h    } else if ((sn & SNAP_SOFTFPNUM)) {
SNAP_SOFTFPNUM  2045 lj_asm_ppc.h     } else if ((sn & SNAP_SOFTFPNUM)) {
SNAP_SOFTFPNUM  319 lj_opt_split.c   if (!(LJ_SOFTFP && (sn & SNAP_SOFTFPNUM) && irref_isk(snap_ref(sn))))
SNAP_SOFTFPNUM   97 lj_snap.c   	sn |= SNAP_SOFTFPNUM;
SNAP_SOFTFPNUM  489 lj_snap.c      if (LJ_SOFTFP32 && (sn & SNAP_SOFTFPNUM)) t = IRT_NUM;
SNAP_SOFTFPNUM  880 lj_snap.c      if (LJ_SOFTFP32 && (sn & SNAP_SOFTFPNUM) && tvisint(o)) {