STRFMT_MAXBUF_PTR  132 lj_strfmt.c      MSize i, n = STRFMT_MAXBUF_PTR;
STRFMT_MAXBUF_PTR  194 lj_strfmt.c      setsbufP(sb, lj_strfmt_wptr(lj_buf_more(sb, STRFMT_MAXBUF_PTR), v));