XA_64       149 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_strfmt_putfxint,	3,  L, PGC, XA_64) \
XA_64       217 lj_ircall.h   _(FP64_FFI,	fp64_l2d,		1,  N, NUM, XA_64) \
XA_64       218 lj_ircall.h   _(FP64_FFI,	fp64_ul2d,		1,  N, NUM, XA_64) \
XA_64       219 lj_ircall.h   _(FP64_FFI,	fp64_l2f,		1,  N, FLOAT, XA_64) \
XA_64       220 lj_ircall.h   _(FP64_FFI,	fp64_ul2f,		1,  N, FLOAT, XA_64) \
XA_64       238 lj_ircall.h   _(FFI32,	lj_carith_shl64,	2,  N, U64, XA_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
XA_64       239 lj_ircall.h   _(FFI32,	lj_carith_shr64,	2,  N, U64, XA_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
XA_64       240 lj_ircall.h   _(FFI32,	lj_carith_sar64,	2,  N, U64, XA_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
XA_64       241 lj_ircall.h   _(FFI32,	lj_carith_rol64,	2,  N, U64, XA_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \
XA_64       242 lj_ircall.h   _(FFI32,	lj_carith_ror64,	2,  N, U64, XA_64|CCI_NOFPRCLOBBER) \