BCPos       185 lib_jit.c     BCPos pc = (BCPos)lj_lib_optint(L, 2, 0);
BCPos       226 lib_jit.c    BCPos pc = (BCPos)lj_lib_checkint(L, 2);
BCPos       31 lj_bc.h    #define NO_JMP		(~(BCPos)0)
BCPos       50 lj_bc.h    #define setbc_j(p, x)	setbc_d(p, (BCPos)((int32_t)(x)+BCBIAS_J))
BCPos       57 lj_bc.h    #define BCINS_AJ(o, a, j)	BCINS_AD(o, a, (BCPos)((int32_t)(j)+BCBIAS_J))
BCPos       50 lj_debug.c   #define NO_BCPOS	(~(BCPos)0)
BCPos       53 lj_debug.c   static BCPos debug_framepc(lua_State *L, GCfunc *fn, cTValue *nextframe)
BCPos       57 lj_debug.c    BCPos pos;
BCPos       133 lj_debug.c    BCPos pc = debug_framepc(L, fn, nextframe);
BCPos       149 lj_debug.c     BCPos lastpc = 0;
BCPos       153 lj_debug.c      BCPos startpc, endpc;
BCPos       186 lj_debug.c    BCPos pc = debug_framepc(L, fn, nextframe);
BCPos       292 lj_debug.c    BCPos pc;
BCPos       435 lj_dispatch.c   BCPos npc = proto_bcpos(pt, pc) - 1;
BCPos       436 lj_dispatch.c   BCPos opc = proto_bcpos(pt, oldpc) - 1;
BCPos       45 lj_lex.h     BCPos startpc;	/* First point where the local variable is active. */
BCPos       46 lj_lex.h     BCPos endpc;		/* First point where the local variable is dead. */
BCPos       405 lj_obj.h    #define proto_bcpos(pt, pc)	((BCPos)((pc) - proto_bc(pt)))
BCPos       66 lj_parse.c    BCPos t;		/* True condition jump list. */
BCPos       67 lj_parse.c    BCPos f;		/* False condition jump list. */
BCPos       129 lj_parse.c    BCPos pc;			/* Next bytecode position. */
BCPos       130 lj_parse.c    BCPos lasttarget;		/* Bytecode position of last jump target. */
BCPos       131 lj_parse.c    BCPos jpc;			/* Pending jump list to next bytecode. */
BCPos       137 lj_parse.c    BCPos bclim;			/* Limit of bytecode stack. */
BCPos       258 lj_parse.c   static BCPos jmp_next(FuncState *fs, BCPos pc)
BCPos       261 lj_parse.c    if ((BCPos)delta == NO_JMP)
BCPos       264 lj_parse.c     return (BCPos)(((ptrdiff_t)pc+1)+delta);
BCPos       315 lj_parse.c    BCPos offset = dest-(pc+1)+BCBIAS_J;
BCPos       330 lj_parse.c     BCPos list = *l1;
BCPos       331 lj_parse.c     BCPos next;
BCPos       343 lj_parse.c     BCPos next = jmp_next(fs, list);
BCPos       409 lj_parse.c   static BCPos bcemit_INS(FuncState *fs, BCIns ins)
BCPos       411 lj_parse.c    BCPos pc = fs->pc;
BCPos       419 lj_parse.c     fs->bclim = (BCPos)(ls->sizebcstack - base);
BCPos       555 lj_parse.c   static BCPos bcemit_jmp(FuncState *fs);
BCPos       564 lj_parse.c     BCPos jend, jfalse = NO_JMP, jtrue = NO_JMP;
BCPos       566 lj_parse.c      BCPos jval = (e->k == VJMP) ? NO_JMP : bcemit_jmp(fs);
BCPos       684 lj_parse.c   static BCPos bcemit_jmp(FuncState *fs)
BCPos       686 lj_parse.c    BCPos jpc = fs->jpc;
BCPos       687 lj_parse.c    BCPos j = fs->pc - 1;
BCPos       708 lj_parse.c   static BCPos bcemit_branch(FuncState *fs, ExpDesc *e, int cond)
BCPos       710 lj_parse.c    BCPos pc;
BCPos       731 lj_parse.c    BCPos pc;
BCPos       749 lj_parse.c    BCPos pc;
BCPos       926 lj_parse.c     { BCPos temp = e->f; e->f = e->t; e->t = temp; }
BCPos      1168 lj_parse.c    BCPos pc = vg->startpc;
BCPos      1178 lj_parse.c    BCPos pc = vg->startpc;
BCPos      1184 lj_parse.c     BCPos next = jmp_next(fs, pc);
BCPos      1443 lj_parse.c    BCPos lastpc;
BCPos      1459 lj_parse.c      BCPos startpc;
BCPos      1514 lj_parse.c    BCPos lastpc = fs->pc;
BCPos      1525 lj_parse.c     BCPos pc;
BCPos      1528 lj_parse.c      BCPos offset;
BCPos      1710 lj_parse.c    BCPos pc = bcemit_AD(fs, BC_TNEW, freg, 0);
BCPos      1857 lj_parse.c    pfs->bclim = (BCPos)(ls->sizebcstack - oldbase);
BCPos      2121 lj_parse.c   static BCPos expr_cond(LexState *ls)
BCPos      2410 lj_parse.c    BCPos start, loop, condexit;
BCPos      2430 lj_parse.c    BCPos loop = fs->lasttarget = fs->pc;
BCPos      2431 lj_parse.c    BCPos condexit;
BCPos      2459 lj_parse.c    BCPos loop, loopend;
BCPos      2531 lj_parse.c    BCPos loop, loopend, exprpc = fs->pc;
BCPos      2585 lj_parse.c   static BCPos parse_then(LexState *ls)
BCPos      2587 lj_parse.c    BCPos condexit;
BCPos      2599 lj_parse.c    BCPos flist;
BCPos      2600 lj_parse.c    BCPos escapelist = NO_JMP;
BCPos       186 lj_trace.c     BCPos i, sizebc = pt->sizebc;;