getslot      530 lj_record.c   if (!tref_isnil(getslot(J, ra))) { /* Looping back? */
getslot      700 lj_record.c   (void)getslot(J, func); /* Ensure func has a reference. */
getslot      702 lj_record.c    (void)getslot(J, func+LJ_FR2+i); /* Ensure all args have a reference. */
getslot      791 lj_record.c    (void)getslot(J, rbase+i); /* Ensure all results have a reference. */
getslot     1523 lj_record.c   ix.tab = getslot(J, ra-1);
getslot     1537 lj_record.c    ix.val = getslot(J, ra);
getslot     1611 lj_record.c  	 return getslot(J, slot);
getslot     1757 lj_record.c     emitir(IRTG(IR_EQ, IRT_FUNC), getslot(J, bc_a(ins)), kfunc);
getslot     1782 lj_record.c     J->base[dst+i] = i < nvararg ? getslot(J, i - nvararg - 1 - LJ_FR2) : TREF_NIL;
getslot     1892 lj_record.c    (void)getslot(J, s); /* Ensure all arguments have a reference. */
getslot     2060 lj_record.c    copyTV(J->L, rav, &lbase[ra]); ix.val = ra = getslot(J, ra); break;
getslot     2068 lj_record.c    copyTV(J->L, rbv, &lbase[rb]); ix.tab = rb = getslot(J, rb); break;
getslot     2073 lj_record.c    copyTV(J->L, rcv, &lbase[rc]); ix.key = rc = getslot(J, rc); break;
getslot     2331 lj_record.c    J->base[ra] = getslot(J, ra-3);
getslot     2332 lj_record.c    J->base[ra+1+LJ_FR2] = getslot(J, ra-2);
getslot     2333 lj_record.c    J->base[ra+2+LJ_FR2] = getslot(J, ra-1);