lj_vm_log2     58 lib_math.c     x = lj_vm_log2(x); y = 1.0 / lj_vm_log2(y);
lj_vm_log2    189 lj_ircall.h   _(ANY,	lj_vm_log2,		1,  N, NUM, XA_FP) \
lj_vm_log2     69 lj_vm.h    LJ_ASMF double lj_vm_log2(double);
lj_vm_log2    135 lj_vmmath.c   case IRFPM_LOG2: return lj_vm_log2(x);