GCtab       131 lib_base.c    GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 1);
GCtab       132 lib_base.c    GCtab *mt = lj_lib_checktabornil(L, 2);
GCtab       160 lib_base.c    GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 2);
GCtab       223 lib_base.c    GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 1);
GCtab       361 lib_base.c      GCtab *t = tabV(L->base+envarg-1);
GCtab       660 lib_base.c    GCtab *t = lj_tab_new(L, 0, 1);
GCtab       671 lib_base.c    GCtab *env = tabref(L->env);
GCtab       440 lib_ffi.c      GCtab *t = cts->miscmap;
GCtab       516 lib_ffi.c      GCtab *t = cts->finalizer;
GCtab       566 lib_ffi.c     GCtab *t;
GCtab       773 lib_ffi.c    GCtab *mt = lj_lib_checktab(L, 2);
GCtab       774 lib_ffi.c    GCtab *t = cts->miscmap;
GCtab       831 lib_ffi.c    GCtab *t = lj_tab_new(L, 0, 1);
GCtab       845 lib_ffi.c     GCtab *t = tabV(tmp);
GCtab       186 lib_jit.c     GCtab *t;
GCtab       210 lib_jit.c     GCtab *t;
GCtab       296 lib_jit.c     GCtab *t;
GCtab       367 lib_jit.c     GCtab *t;
GCtab       572 lib_jit.c    GCtab *registry = tabV(registry(L));
GCtab       591 lib_jit.c    GCtab *registry;
GCtab       737 lib_string.c   GCtab *mt;
GCtab       59 lib_table.c   GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 1);
GCtab       81 lib_table.c   GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 1);
GCtab       154 lib_table.c   GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 1);
GCtab       261 lib_table.c   GCtab *t = lj_lib_checktab(L, 1);
GCtab       276 lib_table.c   GCtab *t = lj_tab_new(L, n ? n+1 : 0, 1);
GCtab       73 lj_api.c    static GCtab *getcurrenv(lua_State *L)
GCtab       712 lj_api.c     GCtab *regt = tabV(registry(L));
GCtab       715 lj_api.c      GCtab *mt = lj_tab_new(L, 0, 1);
GCtab       835 lj_api.c     GCtab *mt = NULL;
GCtab       987 lj_api.c     GCtab *t = tabV(index2adr(L, idx));
GCtab       999 lj_api.c     GCtab *t = tabV(index2adr(L, idx));
GCtab      1012 lj_api.c     GCtab *mt;
GCtab      1057 lj_api.c     GCtab *t;
GCtab       150 lj_asm_arm.h    return (int32_t)sizeof(GCtab);
GCtab       816 lj_asm_arm.h    emit_lso(as, ARMI_LDR, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       822 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       824 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, RID_TMP, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, hmask));
GCtab       828 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       829 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, RID_TMP, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, hmask));
GCtab       838 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       841 lj_asm_arm.h     emit_lso(as, ARMI_LDR, RID_TMP, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, hmask));
GCtab      1285 lj_asm_arm.h   emit_lso(as, ARMI_STR, link, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, gclist));
GCtab      1286 lj_asm_arm.h   emit_lso(as, ARMI_STRB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
GCtab      1294 lj_asm_arm.h   emit_lso(as, ARMI_LDRB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
GCtab       154 lj_asm_arm64.h   return (int32_t)sizeof(GCtab);
GCtab       824 lj_asm_arm64.h   emit_lso(as, A64I_LDRx, dest, tab, offsetof(GCtab, node));
GCtab       828 lj_asm_arm64.h   emit_lso(as, A64I_LDRx, tmp, tab, offsetof(GCtab, node));
GCtab       832 lj_asm_arm64.h    emit_lso(as, A64I_LDRw, dest, tab, offsetof(GCtab, hmask));
GCtab       837 lj_asm_arm64.h    emit_lso(as, A64I_LDRw, dest, tab, offsetof(GCtab, hmask));
GCtab       840 lj_asm_arm64.h    emit_lso(as, A64I_LDRw, tmp, tab, offsetof(GCtab, hmask));
GCtab      1247 lj_asm_arm64.h  emit_lso(as, A64I_STRx, link, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, gclist));
GCtab      1248 lj_asm_arm64.h  emit_lso(as, A64I_STRB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
GCtab      1256 lj_asm_arm64.h  emit_lso(as, A64I_LDRB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
GCtab       135 lj_asm_mips.h   return (int32_t)sizeof(GCtab);
GCtab       984 lj_asm_mips.h   emit_tsi(as, MIPSI_AL, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       995 lj_asm_mips.h   emit_tsi(as, MIPSI_AL, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       996 lj_asm_mips.h   emit_tsi(as, MIPSI_LW, tmp2, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, hmask));
GCtab      1585 lj_asm_mips.h  emit_tsi(as, MIPSI_AS, link, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, gclist));
GCtab      1586 lj_asm_mips.h  emit_tsi(as, MIPSI_SB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
GCtab      1592 lj_asm_mips.h  emit_tsi(as, MIPSI_LBU, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
GCtab       108 lj_asm_ppc.h    return (int32_t)sizeof(GCtab);
GCtab       704 lj_asm_ppc.h    emit_tai(as, PPCI_LWZ, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       712 lj_asm_ppc.h    emit_tai(as, PPCI_LWZ, dest, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, node));
GCtab       713 lj_asm_ppc.h    emit_tai(as, PPCI_LWZ, tmp2, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, hmask));
GCtab      1189 lj_asm_ppc.h   emit_tai(as, PPCI_STW, link, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, gclist));
GCtab      1190 lj_asm_ppc.h   emit_tai(as, PPCI_STB, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
GCtab      1197 lj_asm_ppc.h   emit_tai(as, PPCI_LBZ, mark, tab, (int32_t)offsetof(GCtab, marked));
GCtab       138 lj_asm_x86.h     as->mrm.ofs = (int32_t)sizeof(GCtab); /* Ofs to colocated array. */
GCtab      1214 lj_asm_x86.h    emit_rmro(as, XO_MOV, dest|REX_GC64, tab, offsetof(GCtab, node));
GCtab      1216 lj_asm_x86.h    emit_rmro(as, XO_ARITH(XOg_ADD), dest|REX_GC64, tab, offsetof(GCtab,node));
GCtab      1226 lj_asm_x86.h     emit_rmro(as, XO_MOV, dest, tab, offsetof(GCtab, hmask));
GCtab      1229 lj_asm_x86.h     emit_rmro(as, XO_MOV, dest, tab, offsetof(GCtab, hmask));
GCtab      1231 lj_asm_x86.h     emit_rmro(as, XO_ARITH(XOg_AND), dest, tab, offsetof(GCtab, hmask));
GCtab      1862 lj_asm_x86.h   emit_movtomro(as, tmp|REX_GC64, tab, offsetof(GCtab, gclist));
GCtab      1866 lj_asm_x86.h   emit_rmro(as, XO_ARITHib, XOg_AND, tab, offsetof(GCtab, marked));
GCtab      1869 lj_asm_x86.h   emit_rmro(as, XO_GROUP3b, XOg_TEST, tab, offsetof(GCtab, marked));
GCtab       200 lj_bcread.c  static GCtab *bcread_ktab(LexState *ls)
GCtab       204 lj_bcread.c   GCtab *t = lj_tab_new(ls->L, narray, hsize2hbits(nhash));
GCtab       779 lj_ccallback.c   GCtab *t = cts->miscmap;
GCtab       89 lj_cdata.c    GCtab *t = ctype_ctsG(G(L))->finalizer;
GCtab       397 lj_clib.c    GCtab *t = lj_tab_new(L, 0, 0);
GCtab       19 lj_clib.h    GCtab *cache;		/* Cache for resolved symbols. Anchored in ud->env. */
GCtab       180 lj_ctype.h    GCtab *finalizer;	/* Map of cdata to finalizer. */
GCtab       181 lj_ctype.h    GCtab *miscmap;	/* Map of -CTypeID to metatable and cb slot to func. */
GCtab       502 lj_debug.c      GCtab *t = lj_tab_new(L, 0, 0);
GCtab      1058 lj_ffrecord.c    GCtab *t = tabV(&rd->argv[0]);
GCtab      1177 lj_ffrecord.c  GCtab *mt;
GCtab       61 lj_gc.c      GCtab *mt = tabref(gco2ud(o)->metatable);
GCtab       162 lj_gc.c     GCtab *mt = tabref(t->metatable);
GCtab       316 lj_gc.c      GCtab *t = gco2tab(o);
GCtab       319 lj_gc.c      return sizeof(GCtab) + sizeof(TValue) * t->asize +
GCtab       432 lj_gc.c      GCtab *t = gco2tab(o);
GCtab       538 lj_gc.c      GCtab *t = cts->finalizer;
GCtab       199 lj_ir.h     _(TAB_META,	offsetof(GCtab, metatable)) \
GCtab       200 lj_ir.h     _(TAB_ARRAY,	offsetof(GCtab, array)) \
GCtab       201 lj_ir.h     _(TAB_NODE,	offsetof(GCtab, node)) \
GCtab       202 lj_ir.h     _(TAB_ASIZE,	offsetof(GCtab, asize)) \
GCtab       203 lj_ir.h     _(TAB_HMASK,	offsetof(GCtab, hmask)) \
GCtab       204 lj_ir.h     _(TAB_NOMM,	offsetof(GCtab, nomm)) \
GCtab       28 lj_lib.c    static GCtab *lib_create_table(lua_State *L, const char *libname, int hsize)
GCtab       74 lj_lib.c     GCtab *env = tabref(L->env);
GCtab       78 lj_lib.c     GCtab *tab = lib_create_table(L, libname, *p++);
GCtab       175 lj_lib.c     GCtab *t = tabref(curr_func(L)->c.env); /* Reference to parent table. */
GCtab       266 lj_lib.c    GCtab *lj_lib_checktab(lua_State *L, int narg)
GCtab       274 lj_lib.c    GCtab *lj_lib_checktabornil(lua_State *L, int narg)
GCtab       45 lj_lib.h    LJ_FUNC GCtab *lj_lib_checktab(lua_State *L, int narg);
GCtab       46 lj_lib.h    LJ_FUNC GCtab *lj_lib_checktabornil(lua_State *L, int narg);
GCtab       61 lj_meta.c    GCtab *mt;
GCtab       141 lj_meta.c      GCtab *t = tabV(o);
GCtab       168 lj_meta.c      GCtab *t = tabV(o);
GCtab       497 lj_obj.h    #define sizetabcolo(n)	((n)*sizeof(TValue) + sizeof(GCtab))
GCtab       715 lj_obj.h     GCtab tab;
GCtab       124 lj_parse.c    GCtab *kt;			/* Hash table for constants. */
GCtab      1339 lj_parse.c    GCtab *kt;
GCtab      1705 lj_parse.c    GCtab *t = NULL;
GCtab       940 lj_record.c   GCtab *mt;
GCtab      1188 lj_record.c    GCtab *tb = tabV(&ix->tabv);
GCtab      1210 lj_record.c     GCtab *tpl = gco2tab(proto_kgc(&gcref(rbc->pt)->pt, ~(ptrdiff_t)bc_d(*pc)));
GCtab      1290 lj_record.c   GCtab *t = tabV(&ix->tabv);
GCtab      1450 lj_record.c    GCtab *mt = tabref(tabV(&ix->tabv)->metatable);
GCtab      1521 lj_record.c   GCtab *t = tabV(&basev[ra-1]);
GCtab       19 lj_record.h   GCtab *mtv;		/* Runtime value of metatable object. */
GCtab       797 lj_snap.c     GCtab *t = ir->o == IR_TNEW ? lj_tab_new(J->L, ir->op1, ir->op2) :
GCtab       100 lj_tab.c    static GCtab *newtab(lua_State *L, uint32_t asize, uint32_t hbits)
GCtab       102 lj_tab.c     GCtab *t;
GCtab       106 lj_tab.c      lua_assert((sizeof(GCtab) & 7) == 0);
GCtab       107 lj_tab.c      t = (GCtab *)lj_mem_newgco(L, sizetabcolo(asize));
GCtab       111 lj_tab.c      setmref(t->array, (TValue *)((char *)t + sizeof(GCtab)));
GCtab       122 lj_tab.c      t = lj_mem_newobj(L, GCtab);
GCtab       158 lj_tab.c    GCtab *lj_tab_new(lua_State *L, uint32_t asize, uint32_t hbits)
GCtab       160 lj_tab.c     GCtab *t = newtab(L, asize, hbits);
GCtab       167 lj_tab.c    GCtab *lj_tab_new_ah(lua_State *L, int32_t a, int32_t h)
GCtab       173 lj_tab.c    GCtab * LJ_FASTCALL lj_tab_new1(lua_State *L, uint32_t ahsize)
GCtab       175 lj_tab.c     GCtab *t = newtab(L, ahsize & 0xffffff, ahsize >> 24);
GCtab       183 lj_tab.c    GCtab * LJ_FASTCALL lj_tab_dup(lua_State *L, const GCtab *kt)
GCtab       185 lj_tab.c     GCtab *t;
GCtab       36 lj_tab.h    LJ_FUNCA GCtab *lj_tab_new(lua_State *L, uint32_t asize, uint32_t hbits);
GCtab       37 lj_tab.h    LJ_FUNC GCtab *lj_tab_new_ah(lua_State *L, int32_t a, int32_t h);
GCtab       39 lj_tab.h    LJ_FUNC GCtab * LJ_FASTCALL lj_tab_new1(lua_State *L, uint32_t ahsize);
GCtab       41 lj_tab.h    LJ_FUNCA GCtab * LJ_FASTCALL lj_tab_dup(lua_State *L, const GCtab *kt);