JIT_PARAMDEF   639 lib_jit.c   JIT_PARAMDEF(JIT_PARAMINIT)
JIT_PARAMDEF   130 lj_jit.h    #define JIT_P_STRING	JIT_PARAMDEF(JIT_PARAMSTR)